Vedtægter for Herfølge Erhvervsforening 

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Herfølge Erhvervsforening.
Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse.

§2 Formål

Foreningens formål er:
At markere erhvervslivet i Herfølge og Tureby området som et alsidigt sammensat og effektivt erhvervsliv.
At medvirke til at foreningens medlemmer opnår og fastholder en fortrinsstilling i forbrugernes bevidsthed.
At markere medlemmernes fælles interesser over for såvel foreningens medlemmer, som det øvrige samfund.

§3 Medlemmer

Personer, selskaber og andre, som driver virksomhed i Herfølge og Tureby området, eller i øvrigt enhver som har interesse i at udvikle erhvervslivet i området, kan optages som medlemmer.

§4 Medlemskab

Anmodning om optagelse stilles til formanden for bestyrelsen.
Bestyrelsen tager stilling til optagelsen.

§5 Udmeldelse

Udmeldelse af Herfølge Erhvervsforening skal ske skriftligt til formanden med mindst én måneds varsel til den 30. Juni eller til den 31. December.

§6 Kontingent

Den ordinære generalforsamling fastsætter kontingentbeløbets størrelse, efter indstilling fra bestyrelsen.
Det regulerede kontingent træder i kraft for den førstkommende opkrævningsperiode efter generalforsamlingen.
Kontingentet opkræves forud 1 gang årligt for perioden 1/1 – 31/12 og forfalder 31/1 samme år.
Ved indmeldelse efter 1. juni  opkræves der ½ kontingent for resten af året.

§7 Regnskab og revision

Foreningens regnskab er kalenderåret.
Regnskabet opstilles af kassereren ved bestyrelsen.
Forinden fremlæggelsen på den ordinære generalforsamling revideres regnskabet af en af generalforsamlingen valgt revisor.
Regnskabet skal omfatte drift og status.

§8 Bestyrelsen

Herfølge Erhvervsforening bestyrelse består af 5 personer.
Bestyrelsen består af:
Formanden    
Sekretær    
Kasserer    
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem  
De fem personer til bestyrelsen til bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for en 2-årig periode. 
Heraf er 3 personer på valg de lige årstal og 2 personer på valg i de ulige årstal. 
Til bestyrelsen vælges 1 suppleant.

§9 Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
Bestyrelsen fører referat over alle møder. Referatpligten påhviler sekretæren.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen og administrerer foreningens indtægter, udgifter og formue med ansvar overfor generalforsamlingen.

§10

Formanden tegner foreningen sammen med mindst ét bestyrelsesmedlem.
På foreningens konti i pengeinstitutter og/eller postgiro kan formand og kasserer hver for sig disponere.

§11 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er højeste myndighed, og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
Hvert medlem ifølge §3, har én stemme.
Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.

§12 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april.
Medlemmerne skal skriftligt indkaldes til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra formanden
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Særlige forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af suppleant til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Revisorsuppleant
  10. Eventuelt

§13 Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest den 31. Januar.
Andre forslag indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, og med et flertal på mindst ¾ af de fremmødte medlemmer.

§14 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan kun afholdes efter vedtagelse i bestyrelsen, eller ved at 1/3 af medlemmerne skriftligt ønsker en sådan afholdt.
Indkaldelsen skal af formanden udsendes senest 14 dage efter begæringen fremsættes, og skal indeholde dagsorden.

§15 Sammenlægning eller ophør

Foreningens sammenlægning med anden forening kan kun ske ved at ¾ af de fremmødte stemmer for.
Foreningens ophør kan kun ske ved at ¾ af de fremmødte stemmer for.
Beslutningen kan kun tages på en generalforsamling, hvor forslaget herom har fremgået af dagsordenen.
Såfremt sammenlægning vedtages, træffer forsamlingen samtidig beslutning om formuens overføres til den sammenlagte forening.
Såfremt ophør vedtages, træffer forsamlingen samtidig beslutning om formuens anvendelse, som skal være til fremme af ungdomsarbejdet i Herfølge.


1988.01.18.: Vedtaget på den stiftende generalforsamling
1992.03.24.: Vedtaget på den ordinære generalforsamling.
2009.04.20.: Vedtaget på den ordinære generalforsamling.
2014.04.28.: Vedtaget på den ordinære generalforsamling.